PROMOCJA z okazji HALLOWEEN

PROMOCJA z okazji HALLOWEEN

Zapraszamy do skorzystania z PROMOCJI z okazji HALLOWEEN. Już teraz do każdego zamówienia o wartości min. 150zł dodajemy GRATIS Alkotest jednorazowy Alko2GO. NIE MA CO CZEKAĆ, promocja trwa tylko do 1 listopada 2018 lub do wyczerpania zapasów. 

REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA z okazji HALLOWEEN”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia promocji pod nazwą „PROMOCJA z okazji HALLOWEEN” („Promocja”).

 2. Promocja jest skierowana do Klientów sklepu www.mundurowy.pl , którzy dokonają jednorazowego zamówienia w sklepie internetowym: www.mundurowy.pl. („Sklep”) na kwotę minimalną 150zł w okresie trwania promocji.

 3. Organizatorem Promocji jest AcmeTech Dominik Łoboda z siedzibą w miejscowości Prusy 17, 05-085, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 735 z 2009 roku, wydane przez Wójta Gminy Kampinos. („Organizator”).

4. Promocja rozpoczyna się dnia 31 października 2018r. i kończy się dnia 1 listopada 2018 r.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://www.mundurowy.pl/blogernia/post/promocja-halloween .

 

§ 2

Uczestnicy Konkursu

 

1. W promocji mogą wziąć udział klienci Sklepu („Uczestnik”/„Uczestnicy”), którzy dokonają zakupów do dn. 01.11.2018 na zasadach określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.

2. W Promocji nie biorą udziału klienci Sklepu, którzy dokonali zamówień na kwotę mniejszą niż 150zł.

3. Z udziału w Promocji są wykluczeni pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora oraz inne podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji niniejszej Promocji, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

 

§ 3

Zasady Promocji

1. Aby Uczestnik mógł wziąć udział w Promocji muszą zostać łącznie spełnione następujące warunki:

 

a. Uczestnik składa zamówienie w Sklepie o wartości minimalnej 150zł;

b. Uczestnik dokonuje płatności za te zakupy lub korzysta z możliwości wysyłki za pobraniem;

c. Zamówienie zostaje złożone za pośrednictwem strony internetowej w dniach od 31.10.2018 do 01.11.2018.

2. Spełnienie warunków określonych w pkt 1 powyżej oznacza dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Promocji („Zgłoszenie”).

3. Każdy Uczestnik może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

 

§ 4

Zasady promocji

1. Po dokonaniu zakupów w Sklepie Organizator weryfikuje zamówienie Uczestnika na podstawie wartości dodanych do zamówienia produktów i usług, a następnie wybiera takie zamówienia, w których łączna wartość brutto dodanych produktów wynosi co najmniej 150zł. Do tych zamówień dodaje GRATIS w prezencie Alkotest jednorazowy Alco2GO (https://www.mundurowy.pl/catalog/product/view/id/1173/s/alkotest-jednorazowy-alco2go/ ).

2. Wszystkie Zgłoszenia, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji, wezmą udział w Promocji.

3. W przypadku, gdy co najmniej dwóch Uczestników, którzy zostaną przez Organizatora zweryfikowani, jako jedna osoba i gdy oboje zgłoszą chęć udziału w Promocji, prawo do udziału w Promocji przysługuje Uczestnikowi, który szybciej dokonał Zgłoszenia.

4. Wszystkie Zgłoszenia będą rejestrowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania przez Organizatora, czyli zgodnie z czasem odnotowanym przez centralny komputer systemu obsługującego bazę zamówień w sklepie.

5. Kolejność rejestracji Zgłoszeń nie będzie zależała od przypadku.

6. Ilość przyjętych Zgłoszeń jest ograniczona i wynosi 50.

 

 

§ 5

Dane Osobowe

1. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika podane podczas rejestracji w Sklepie są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Promocji. Organizator informuje także, że zbierają i przetwarzają dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi produktów Organizatora, a także w celach statystycznych i marketingowych produktów Organizatora. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres sklep@mundurowy24.pl .

2. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Organizatora, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w Promocji i potwierdza, poprzez dokonanie rejestracji, że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

 

§ 6

Przepisy końcowe

1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści oraz jego umieszczenia na stronach Sklepu.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji należy kierować pocztą elektroniczną na adres sklep@mundurowy24.pl z dopiskiem „Promocja Halloween”, najpóźniej w terminie do dn. 15-11-2018.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, błędnych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających zrealizowanie prze Organizatora postanowień niniejszego regulaminu.

5. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Kampinos, dnia 31.10.2018 

 

 

 PRODUKTY POWIĄZANE

Kontakt z nami